หลักสูตรปริญญาเอก
1. ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 64
2. ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 65
3. ป.เอก การบริหารการศึกษา รหัส 66
4. ป.เอก ยุทธศาสตร์การพัฒนา รหัส 64
5. ป.เอก ยุทธศาสตร์การพัฒนา รหัส 65
6. ป.เอก ยุทธศาสตร์การพัฒนา รหัส 66
7. ป.เอก หลักสูตรและการเรียนการสอน รหัส 66
8. ป.เอก ศิลปกรรมพื้นถิ่น รหัส 64
9. ป.เอก ศิลปกรรมพื้นถิ่น รหัส 65
10. ป.เอก ศิลปกรรมพื้นถิ่น รหัส 66
11. ป.เอก TESOL รหัส 64
12. ป.เอก TESOL รหัส 66
13. ป.เอก บริหารธุรกิจ รหัส 66

หลักสูตรปริญญาโท
1. ป.โท บริหารการศึกษา รหัส 65
2. ป.โท บริหารการศึกษา รหัส 66
3. ป.โท หลักสูตรและการเรียนการสอน รหัส 66
4. ป.โท ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา รหัส 65
5. ป.โท ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา รหัส 66
6. ป.โท วิจัยและประเมินผลการศึกษา รหัส 65
7. ป.โท วิจัยและประเมินผลการศึกษา รหัส 66
8. ป.โท TESOL รหัส 65
9. ป.โท TESOL รหัส 66
10. ป.โท ยุทธศาสตร์การพัฒนา รหัส 65
11. ป.โท ยุทธศาสตร์การพัฒนา รหัส 66
12. ป.โท การจัดการเกษตรและนวัตกรรม รหัส 65
13. ป.โท วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 64
14. ป.โท วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 65 (1)
15. ป.โท วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 65 (2)
16. ป.โท วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 66
17. ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 65
18. ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ รหัส 66
19. ป.โท ศิลกรรมพื้นถิ่น รหัส 65
20. ป.โท ศิลกรรมพื้นถิ่น รหัส 66
21. ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 65
22. ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 66
23. ป.โท บริหารธุรกิจ รหัส 66
24. ป.โท นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 65
25. ป.โท นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 66