1. ยื่นใบสมัครขอทุน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567
2. ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 23 มกราคม 2567
3. ทำสัญญาการให้ทุน วันที่ 24 – 31 มกราคม 2567

ดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับทุน

ยื่นใบสมัคร/ติดต่อสอบถาม ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 2