สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ แห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาโครงการศึกษา “แนวทางการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เหมาะสมในประเทศไทยยุคเปลี่ยนผ่าน” ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 13.15 น. ณ ห้อง 1704 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี