สูจิบัตรการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16

ตารางการนำเสนอ วันที่ 9 ธันวาคม 2566

กำหนดการงานประชุม วันที่ 9 ธันวาคม 2566

การนำเสนอ : นำเสนอแบบบรรยาย ใช้เวลานำเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที