หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ผู้เข้าศึกษาและผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 ผู้ที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์

https://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
1. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอกต้องแนบสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
6. รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
7. เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว
7.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 50,000 บาท
7.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 65,000 บาท
7.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 55,000 บาท
7.4 นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ 5,000 บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)
7.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 25,000 บาท

หากท่านไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา หรือนำเอกสารมารายงานตัวไม่ครบ ถือว่าสละสิทธิ์