ประกาศรับสมัคร

1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ
1.1 ระดับปริญญาเอก
1.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา คือ

1.1.1.1 การบริหารการศึกษา จำนวน 15 คน
1.1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 15 คน
1.1.1.3 หลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 15 คน
1.1.1.4 ศิลปกรรมพื้นถิ่น จำนวน 5 คน
1.1.1.5 รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 10 คน
1.1.1.6 บริหารธุรกิจ จำนวน 15 คน

1.2 ระดับปริญญาโท
1.2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา คือ

1.2.1.1 การบริหารการศึกษา จำนวน 80 คน
1.2.1.2 หลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 20 คน
1.2.1.3 วิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 30 คน
1.2.1.4 การวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 15 คน
1.2.1.5 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 15 คน

1.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
1.2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 20 คน
1.2.2.2 การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จำนวน 15 คน

1.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
1.2.3.1 วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน
1.2.3.2 การจัดการเกษตรและนวัตกรรม จำนวน 15 คน

1.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 20 คน
1.2.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 15 คน
1.2.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 30 คน

1.2.7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
1.2.7.1 ศิลปกรรมพื้นถิ่น จำนวน 5 คน

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2567                      รับสมัคร

      19 พฤษภาคม 2567                                        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

       25 – 26 พฤษภาคม 2567                               สอบคัดเลือก

       1 มิถุนายน 2567                                            ประกาศผลสอบ

       4 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2567                        รายงานตัว          

29 มิถุนายน 2567                เปิดภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัคร
ช่วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และสั่งPrint
  2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องท่าง คือ
    ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี
    หรือ ส่งหลักฐานการรับสมัครทาง Google Form

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาเอก มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาและใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
8) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9) เอกสารกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
10) เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนำความรู้ไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
11) เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
8) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)