วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำคณาจารย์และสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 50 คนเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

เวลา 15.00 น. ณ รงแรมบลู โฮเต็ล จังหวัดนครพนม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดระดมความคิดใน 3 ประเด็น คือ 1. กลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ 2.การยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษา 3.การสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป

วันที่ 30-31 มกราคม 2567 เวลา 8.00-17.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ โรงแรมบูล โฮเต็ล จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องอาศัยเทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์รอบด้าน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายขององค์กร (Gap Analysis) รวมไปถึงปรัชญาหลักที่ประเทศไทยนำมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ มีคณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 50 คน เข้าร่วมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา บรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานสากลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล” ณ โรงแรมบูล โฮเต็ล จังหวัดนครพนม