กำหนดการ

1. ยื่นใบสมัครขอทุน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567
2. ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
3. ทำสัญญาการให้ทุน วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับทุน

ยื่นใบสมัคร/ติดต่อสอบถาม ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 2 โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1070