วันที่ 9 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมอาคาร 17 สำนักวิทยบริการฯ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทยในมุมมอง ของผู้บริหารระดับสูง” ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดี กล่าวรายงานว่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ สัมมนาทางวิซาการ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา ผู้บริหารในเขตพื้นที่บริการ ตลอดจน บุคคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงทิศทางการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้บริบทยุคใหม่” และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อ “ความจำเป็นและความท้าทายสำหรับผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาไทย”

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ,อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,ศึกษาธิการภาค 1 และศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดศึกษาธิการภาค 10 ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 ,ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 รวมทั้งสิ้น 500 คน