ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สำหรับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ให้ส่งก่อนเข้าห้องสอบคัดเลือก)