ประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ส.ค. 63
จำนวนที่รับสมัคร 15 คน
ค่าเทอมเหมาจ่าย 22,000 บาท/ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  สำหรับแผน ก แบบ ก1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผน ก แบบ ก2 และแผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันด้วยวิธีการ ยื่นใบสมัคร (Portfolio) การสอบข้อเขียน หรือการสอบสัมภาษณ์
 3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 5
 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 5. รายละเอียดหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
6) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และสั่งPrint
 2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 3 ช่องท่าง คือ
  3.1 ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี
  3.2 ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ. ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  3.3 ส่งหลักฐานทาง Google Form

ตรวจรายชื่อผู้สมัครสอบ