หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต