ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต(Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่
๙ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕  ชั้น ๒
โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php

เปิดเรียน 9 สิงหาคม 2563