2021-02-10_วารสารศิลปศาสตร์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์_0030_1