ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒