นักศึกษารหัส 64

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
4.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
6.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
7.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
8.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
9.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
10.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
11.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
12.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
14.หลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
15.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน