https://drive.google.com/drive/folders/1PTol3V-FKjzZeEU0EcMEoGroKjylbYJP?usp=sharing

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 633008021)
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 623008021)
5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
8 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
9 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
10 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
15 หลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 631206042)
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 631206041)
18 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน (รหัสห้อง 621208071)
19 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน (รหัสห้อง 631208071)