ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย How to write a research paper for international pulblication “Writting a scientific research paper” โดย Assoc. Prof. Dr. Jan Thomas Sconewille จาก Faculty of Veterianry Medicine, Utrecht University, The Netherlands ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12 .00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี