วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำคณาจารย์, ประธานสาขาวิชา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแขนงวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาในยุค Next Normal ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2