หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จัด “โครงการศึกษาดูงาน และสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ เมืองวังเวียง และเมืองเฟือง สปป.ลาว” ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2566
นำโดย รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ประธานหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา รวม 17 คน

โดยวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมพัฒนากสิกรรมและช่วยเหลือสังคม เรื่อง “การบริหารจัดการของสมาคมพัฒนากสิกรรมและช่วยเหลือสังคม”

ช่วงเวลา 13.30 – 16.00 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เรื่อง “นโยบายด้านการไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”