วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12 .00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการมุ่งยกระดับองค์ความรู้ สู่การยอมรับในระดับสากล โดย รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชยเชิญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิด และ Assoc. Prof. Dr. Jan Thomas Sconewille จาก Faculty of Veterianry Medicine, Utrecht University, The Netherlands บรรยายเรื่อง How to write a research paper for international pulblication “Writting a scientific research paper” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี