สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางภาษา : การสร้างข้อสอบ ในวันที่ 10 – 11 – 12 เมษายน 2566 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ค่าลงทะเบียน 3500 บาท)

กำหนดการ

Download ใบสมัคร

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 หรือ Email : graduate@udru.ac.th (ค่าสมัคร 3500 บาท)