วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์