วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร จารุจิตร์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนอธิการบดีในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางภาษา : การสร้างข้อสอบ จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL) ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2566