หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ณ จังหวัดกว๋างบิ่ง (Quảng Bình) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2566 นำโดย รศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์ ประธานหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา รวม 87 คน

🔸ศึกษาดูงานและเรียนรู้ระบบการบริหารงานเขตพื่นที่การศึกษา จ.กว๋างบิ่ง

🔸โรงเรียนที่เป็นเลิศด้านวิชาการระดับ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย

พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีในการศึกษาของ จ.กว๋างบิ่ง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี