หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 14 (รหัสห้อง 653006011)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 14 (รหัสห้อง 643008021)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 15 (รหัสห้อง 653008021)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (รหัสห้อง 643008041)

หลักสูตรปริญญาโท
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 24 (รหัสห้อง 651206051)
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 24 (รหัสห้อง 651206052)
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 7 (รหัสห้อง 651206031)
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น รุ่น 15 (รหัสห้อง 641208031)
5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น รุ่น 16 (รหัสห้อง 651208031)
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 17 (รหัสห้อง 651208051)
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 (รหัสห้อง 656111521)
8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 651214011)