วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/
สถานศึกษา เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 24-25