วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS ให้กับนักศึกษาปริญญาโท-เอก และศิษย์เก่า สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น