วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 1504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา