วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมอาคาร 17 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Copyleaks ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทยและจีน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism Checker Tool) โดยทีมวิทยากรตัวแทนจาก Copyleaks