บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล ประธานอนุกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ ชุดสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ