พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา แด่ พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (หลวงพ่ออินทรถวาย สันตุสสฺโก) วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี