สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Language and Methodology, A 2-Week Teacher Traning Program ณ Bell College, Cambridge วันที่ 7 – 22 ตุลาคม 2566