📣📣📣ขยายเวลาการรับบทความวิจัย บทความวิชาการในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 (9 ธันวาคม 2566) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว

📌📌📌 เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2566
สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ https://ngrc.udru.ac.th/

ชำระค่าลงทะเบียน เลขที่บัญชี 401-1-19532-4
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Email : ngrc@udru.ac.th