วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อพัฒนาทักษะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความสามารถเขียนผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ , รศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี และ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์ รวมจำนวน 40 คน

วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ฯ และกล่าวปิดโครงการ ฯ