บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ Generative AI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันเสาร์ ที่ 18  พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30  ณ ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(ค่าลงทะเบียน 200 บาท)

 ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/fietv69ZZQ685rR59