วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ Generative AI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ Generative AI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในรูปแบบ Generative AI เช่น ChatGPT, Scispace, Google Bard และ Grammarly ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน และการดำเนินการวิทยานิพนธ์ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล ตลอดจนการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ และถูกหลักจริยธรรมทาง วิชาการ บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนา ทักษะดิจิทัลและการใช้ Generative AI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือทาง ปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ และถูกหลักจริยธรรมทางวิชาการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม