สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.…

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสรชา ศรีสุวรรณ และ คุณเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ เนื่องในโอกาศที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Scopus ควอไทส์ ที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี…

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ EdPex

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.…