Latest Post

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 และ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15 และงานบริหารอีสานสัมพันธ์ ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2566