เดือน: พฤษภาคม 2024

โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ Generative AI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องป…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เฉพาะ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเล…