หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสห้อง 633006011
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสห้อง 643006011
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสห้อง 633006081
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสห้อง 643006081
5. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รหัสห้อง 633008021
6. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รหัสห้อง 643008021
7. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสห้อง 631206051และ 631206052
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสห้อง 641206051 และ 641206052
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน รหัสห้อง 631206091
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน รหัสห้อง 641206091
5. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา รหัสห้อง 641206101
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รหัส 641206131, 641206231, 641206331
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รหัส 631206131, 631206231, 631206331
8. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รหัสห้อง 631206111
9. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รหัสห้อง 641206111
10. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รหัสห้อง 641206021

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รหัสห้อง 641208051
2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น รหัสห้อง 631208031
3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น รหัสห้อง 641208031

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชาศิลปะอีสาน รหัสห้อง 641208071
2. สาขาวิชาศิลปะอีสาน รหัสห้อง 631208071

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสห้อง 641206042
2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสห้อง 641206041
3. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสห้อง 631206042
4. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสห้อง 631206041

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รหัสห้อง 631214011
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รหัสห้อง 641214011

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัสห้อง 646111521

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัสห้อง 631307021
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัสห้อง 631307022
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัสห้อง 641307021
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัสห้อง 641307022