หลักสูตรปริญญาเอก
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 13 (รหัสห้อง 643006011)
2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 643008041)
3. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 13 (รหัสห้อง 633008021)
4. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 14 (รหัสห้อง 643008021)
5. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 643006081,643006082)

หลักสูตรปรัญญาโท
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 22
2. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่น 6 (รหัสห้อง 631206101)
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 6 (รหัส 64120613, 64120623, 64120633)
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่น 23 (รหัสห้อง 641206091)
5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (รหัสห้อง 641208031)
6. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 15 (รหัสห้อง 641208051)
7. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 8 (รหัสห้อง 631307022)
8. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 9 (รหัสห้อง 641307021)
9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 4 (รหัสห้อง 646111521)
10 . สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต