หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 653006011)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 643006011)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 653008021)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 643008021)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 633008021)
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 643008041)
7. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 643008081)
8. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 643006081)
9. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 643006082)

หลักสูตรปริญญาโท
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 651206051) กับ (รหัสห้อง 651206052)
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 641206051) กับ (รหัสห้อง 641206051)
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รหัสห้อง 651206031)
4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รหัส 641206131, 641206231, 641206331)
5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รหัสห้อง 631206131, 631206231, 631206331)
6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (รหัสห้อง 651206101)
7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (รหัสห้อง 641206101)
8. หลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (รหัสห้อง 641206111)
9. หลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (รหัสห้อง 631206111)

10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 651208051)
11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 641208051)
12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 651208031)
13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 641208031)

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 651206041)
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 641206042)
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 641206041)
18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 631206042)

19. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 656111521)
20. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 646111521)

21. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 651214011)
22. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 641214011)

23. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (รหัสห้อง 641206021)

24. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 10 (รหัสห้อง 651307025)
25. ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 9 (รหัสห้อง 641307021)

26. ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอพิวเตอร์ศึกษา (รหัสห้อง 651206111)