ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

กำหนดการปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ แยกตามสาขาวิชา เวลา 13.00 – 16.00 น.
ป.เอก สาขาวิชายุทธศาสตร์  ห้อง 1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป.เอก สาขาวิชาการบริหารกรศึกษา ห้องประชุม 1
ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องประชุม 1
ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้อง 526
ป.โท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ห้อง 1404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ห้อง 1605 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 1504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป.โท ศิลปกรรมพื้นถิ่น  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2
ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ ห้อง  1606 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป.โท วิทยาการข้อมูล ห้อง 1502 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ห้อง 1505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ป.โท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและนวัตกรรม ห้อง 1602
ป.โท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ห้อง 1601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ