หลักสูตรปริญญาเอก
1. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 653006011)
2. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 643006011)
3. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 643008041)
4. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 653008021)
5. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 643008021)
6. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 653008081)
7. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 643008081)
8. ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 643006082)

หลักสูตรปริญญาโท
1. ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 24 (รหัสห้อง 651206051)
2. ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 23 (รหัสห้อง 641206051)
3. ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 6 (รหัส 651206031)
4. ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รหัส 641206131, 641206231, 641206331)
5. ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (รหัสห้อง 651206101)
6. ตารางเรียนหลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (รหัสห้อง 641206111)
7. ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 651208031)
8. ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 641208031)
9. ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 17 (รหัสห้อง 651208051)
10. ตารางเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 651208071)
11. ตารางเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน (รหัสห้อง 641208071)
12. ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ (รหัสห้อง 651206041)
13. ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ (รหัสห้อง 651206042)
14. ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ (รหัสห้อง 641206041)
15. ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ (รหัสห้อง 641206042)
16. ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 651214011)
17. ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 641214011)
18. ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 (รหัสห้อง 656111521)
19. ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 651307025)
20. ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 641307021)
21. ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (รหัสห้อง 651206111)
22. ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม (รหัสห้อง 651202021)