เดือน: เมษายน 2024

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ ฯ : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำหนดกา…