เดือน: พฤษภาคม 2023

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09…