วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำคณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ EdPex ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2