วันที่ 1 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร