หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดการ 1. ยื่นใบสมัครขอทุน ว…

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ โรงแรมบลู โฮเต็ล จังหวัดนครพนม วันที่ 29 – 31 มกราคม 2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.0…